ค้นหา:
บ่อราชการ บ่อที่มีใบอนุญาต อปท. แห่ง
บ่อ อปท.   บ่อ
อุดกลบ: อปท. ลงทะเบียน แห่ง
Loading...
จำนวนบ่อ
บ่อราชการ
ประเภท จำนวน (บ่อ) จำนวนบ่อในแต่ละขนาด (บ่อ)
เล็ก
(<100 มม.)
กลาง
(100-150 มม.)
ใหญ่
(>150 มม.)
ไม่ระบุขนาดบ่อ
รวม
บ่อที่มีใบอนุญาต
ประเภท จำนวน (บ่อ) จำนวนบ่อในแต่ละขนาด (บ่อ)
เล็ก
(<100 มม.)
กลาง
(100-150 มม.)
ใหญ่
(>150 มม.)
ไม่ระบุขนาดบ่อ
รวม
ประเภทชื่อสถานที่แก้ไขล่าสุด
 • กลุ่มการค้นหา
 • แผนที่พื้นหลัง
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • โครงข่ายน้ำประปา
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • ธรณีวิทยา
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • โรงงาน
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • ตำแหน่งสารพิษ
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • พื้นที่พิบัติภัย
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • ป่าไม้
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • แหล่งน้ำ
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
 • บ่อน้ำบาดาล
 • น้ำท่วม
 • [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
  [ + ]
  ความทึบ: (
  80
  %)
สัญลักษณ์
บ่อน้ำบาดาล
อื่นๆ
Metadata
ขอบเขต อปท.
ข้อมูลรายละเอียดขอบเขต อปท.
แผนที่พื้นหลัง
ข้อมูลภาพแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม
ทางหลวง
ข้อมูลเส้นกึ่งกลางถนน และรายละเอียดข้อมูลถนน
ทางรถไฟ
ข้อมูลเส้นทางรถไฟ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สถานีวัดน้ำฝน
ข้อมูลรายละเอียดสถานีวัดน้ำฝน
สถานีวัดอากาศ
ข้อมูลรายละเอียดสถานีวัดอากาศ
อุโมงค์ส่งน้ำ
ข้อมูลรายละเอียดอุโมงค์ส่งน้ำการประปานครหลวง
ท่อส่งน้ำหลัก
ข้อมูลรายละเอียดท่อส่งน้ำหลักการประปานครหลวง
ท่อส่งน้ำย่อย
ข้อมูลรายละเอียดท่อส่งน้ำย่อยการประปานครหลวง
ท่อส่งน้ำ
ข้อมูลรายละเอียดท่อส่งน้ำการประส่วนภูมิภาค
ธรณีวิทยารายจังหวัด
ข้อมูลรายละเอียดธรณีวิทยารายจังหวัด
ธรณีวิทยาโครงสร้างรายจังหวัด
ข้อมูลรายละเอียดธรณีวิทยาโครงสร้างรายจังหวัด
กลุ่มดิน
ข้อมูลรายละเอียดกลุ่มดินที่มีความเหมาะสมทางการเกษตร
อุทกธรณีวิทยา (ชั้นหินให้น้ำ)
ข้อมูลรายละเอียดอุทกธรณีวิทยา
ระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล
ข้อมูลระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล
สถานีบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลรายละเอียดสถานีบำบัดน้ำเสีย
สารเคมีทางการเกษตร
ข้อมูลรายละเอียดสารเคมีทางการเกษตร
เหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดเหมืองแร่
แหล่งฝังกลบขยะ
ข้อมูลรายละเอียดแหล่งฝังกลบขยะ
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่งลักลอบทิ้งขยะอันตราย
ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งแหล่งลักลอบทิ้งขยะอันตราย
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
พื้นที่ป่าสงวน
รายละเอียดชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าสงวน
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เส้นทางน้ำ
ข้อมูลรายละเอียดเส้นทางน้ำ
สถานีวัดน้ำท่า
ข้อมูลรายละเอียดสถานีวัดน้ำท่า
แหล่งน้ำ
ข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำ
โครงการชลประทาน
ข้อมูลรายละเอียดโครงการชลประทานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ลุ่มน้ำมาตรฐานของประเทศไทย
ข้อมูลรายละเอียดลุ่มน้ำมาตรฐานของประเทศไทย
สถานีโทรมาตร
ข้อมูลรายละเอียดสถานีโทรมาตร
พสุธารา
ข้อมูลรายละเอียดท่ีตั้งบ่อพสุธารา
GCL
ข้อมูลรายละเอียดท่ีตั้งบ่อ GCL
ระดับน้ำบ่อสังเกตการณ์
ข้อมูลรายละเอียดระดับน้ำบ่อสังเกตการณ์
ชั้นน้ำบาดาล
ข้อมูลรายละเอียดชั้นน้ำบาดาล
ข้อมูลตารางความต้องการใช้น้ำผิวดิน
ข้อมูลรายละเอียดความต้องการใช้น้ำผิวดิน
ข้อมูลตารางความต้องการใช้น้ำบาดาล
ข้อมูลรายละเอียดความต้องการใช้น้ำบาดาล
บ่อน้ำตื้น
ข้อมูลรายละเอียดบ่อน้ำตื้น
เส้นชั้นปริมาณน้ำฝน
ข้อมูลรายละเอียดเส้นชั้นปริมาณน้ำฝน
เส้นชั้นความสูง
ข้อมูลรายละเอียดเส้นชั้นความสูง
ความลาดชัน
ข้อมูลรายละเอียดความลาดชัน
ภาพถ่ายดาวเทียม Thaichote
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Thaichote