นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพ
ของกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และวิสาหกิจชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 30 เมษายน 2556
ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นจังหวัดตัวแทนเปิดงานเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานพร้อมกัน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร การฝึกอาชีพ นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร การประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร และมหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชน มีเกษตรกรจากจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานและเข้ารับบริการความรู้ทางการเกษตร กว่า 5,000 คน

ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม 5,000 ขวด
บริการผู้เข้าชมงาน พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยเป็นการจำลองระบบเครื่องสูบ
เทอร์ไบน์ ซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อนจากรถไถเดินตาม นับเป็นแนวคิดที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ทันสถานการณ์ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดขยายสู่ระบบกระจายน้ำได้อีกด้วย

Image: 

ขอทรงพระเจริญ