วันที่ 20 กันยายน 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ "ภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี2557 ซึ่งจัดโดย
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลบำรุงรักษา
และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่า รวมถึง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและร่วมกันอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ได้แก่ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพของนักเรียนและบุคคลทั่วไป
การประกวดถ่ายภาพรวมทั้งการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและการแสดงบนเวที

ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำนิทรรศการความรู้เรื่องน้ำบาดาลร่วมจัดแสดงภายในงาน พร้อมกิจกรรม
เกม นันทนาการและของรางวัลมากมาย สร้างความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทั้งประชาชนทั่วไปเยาวชนและคณะครูอาจารย์
เป็นอย่างมาก

Image: