บ่อนำ้บาดาลจะทำอย่างไร

บ่อน้ำบาดาลในระบบไม่ขึ้นแต่ในพื้นที่จริงมีบ่อน้ำบาดาลและยังใช้งานอยู่

คะ

ทดสอบ

เป็นบ่อใหม่หรือบ่อเก่าครับ ที่ไม่มีในระบบ ถ้าเป็นบ่อใหม่ อาจจะเป็นที่ฐานข้อมูลยังไม่ Update ครับ

อยากได้บ่อนำ้บาดาลในพื้้นที่ครับ

ทดสอบ

ทดสอบตอบอันใหญ่