วันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น เป็นแขกรับเชิญ
ให้สัมภาษณ์สด เรื่อง "พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค" ในรายการอิสานวันนี้ ออกอากาศสดทาง
สทท.11 ขอนแก่น เวลา 08.30น. - 09.00น. ดำเนินรายการโดย คุณประภาส เกียรติวีรวัฒนา และคุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สทบ.เขต 4 กล่าวในรายการว่า สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่
ภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู และมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2558
นายปราณีตร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดให้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
โดยเร่งด่วน ซึ่งในส่วนของ สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณใน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
ให้กับโรงเรียน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง

ในปีที่ผ่านมา สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากปัญหาการขาดแคลนน้ำจำนวนมาก จากการขยายตัว
ของชุมชน การขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิวดินจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในเกษตรกรรม
ทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของน้ำอุปโภคบริโภคจากระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน กรมทรัพยากร
น้ำบาดาลจึงได้ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งจะสามารถ
เป็นแหล่งน้ำดิบเสริมให้กับระบบประปาหมู่บ้านได้ โดยในปี 2558 สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ
โครงการนี้ จำนวน 54 แห่ง

ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำดื่มให้กับโรงเรียน ข้อมูลการสำรวจของ สพฐ. ระบุว่ามีโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม
สะอาดทั่วประเทศ กว่า 2 หมื่นแห่ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่ม
สะอาดให้กับโรงเรียน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2552 ถึงปัจจุบัน กว่า 3 พันแห่ง สามารถช่วยให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน
มีน้ำดื่มสะอาดบริโภค รวมแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยรูปแบบโครงการจะประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
หอถังเหล็กขนาด 30 ลบ.ม. และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งกรองด้วยระบบรีเวอร์ส
ออสโมซิสและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต โดยในปี 2558 ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 68 แห่ง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ใน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
บ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถังเหล็กขนาด 30 ลบ.ม. และเดินท่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร
ซึ่งในกรณีนี้พื้นที่ทำการเกษตรจะต้องมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์ของโครงการ ส่วนพื้นที่
ที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จะเข้าหลักเกณฑ์ของโครงการในรูปแบบที่ 2 โดยจะดำเนินเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างบ่อ
แต่เกษตรกรจะต้องนำเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์มาติดตั้งเอง ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่
ห่างไกลได้

ตอนท้ายรายการ ผอ.สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ได้ฝากถึงผู้ใช้น้ำบาดาลว่าให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เจาะน้ำบาดาลความลึกตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไปให้ยื่นคำขออนุญาตเจาะ คำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
โดยเสียค่าธรรมเนียม 510 บาท ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมก็จะส่งกลับไปให้ อปท. นอกจากนี้ ผอ.สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ยังย้ำถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งน้ำประปา น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานมีแหล่งน้ำ
สะอาดใช้ต่อไป

Image: