วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว“น้ำบาดาลพุ” มหัศจรรย์ธรรมชาติ แก้วิกฤติน้ำแล้งเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าสำรวจ ศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ เพื่อศึกษาศักยภาพ
ของแหล่งน้ำบาดาลพุในการเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยบ่อน้ำบาดาลพุ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่น้ำไหล
ออกมา เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำบาดาลพุเกิดจากสภาพอุทกธรณีวิทยา เฉพาะแห่งที่ทำ ให้ชั้นหิน กักเก็บ
น้ำบาดาลอยู่ภายใต้แรงดัน ซึ่งสำรวจพบว่ามีกระจายอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีการนำร่องพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมเนื้อที่รวม 572 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา สามารถช่วยให้เกษตรกรกว่า 290 ครัวเรือน ไม่ขาดแคลนแหล่งน้ำและ
สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลพุ บ้านอ้อคำ และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำบาดาลพุ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำด้วยตนเอง รวมถึงมีการต่อยอดวางระบบกระจายน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งผลสำเร็จ
ของโครงการฯ สามารถยืนยันถึงประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการประหยัด
พลังงานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เดินหน้าปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศให้ทันสมัย โดยเร่งรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่ออำนวยความสะดวกภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล เพื่อประกอบการพิจารณาเจาะบ่อบาดาล หรือบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้น โดยคาดว่าในปี 2560 จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด
ของประเทศไทย

Image: