ยกเว้นในพื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร
2.พระนครศรีอยุธยา
3.นนทบรุี
4.ปทุมธานี
5.นครปฐม
6.สมุทรสาคร
7.สมุทรปราการ

Image: 
Documents: