จะเจาะหรือใช้ น้ำบาดาลที่ไหน ต้องทำเรื่องขออนุญาตพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ณ จังหวัดนั้นๆ หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

Image: