กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม
และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
(หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งผลการตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับ สปน.

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว สปน. จะให้การสนับสนุนคู่มือเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อย่างต่อเนื่อง โดย สขร. จะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต้นแบบ นอกจากนี้จะมีการออกตรวจและติดตาม
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นแบบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) นำเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบจะดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นๆ พร้อมกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อไปว่า เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น
ต้องการเน้นถึงสิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง ของรัฐ ภายใต้หลักการของ
กฎหมายที่ว่า ‘เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น’ เนื่องจากการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของรัฐ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและ
ส่วนรวม ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส
และที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ในการพิทักษ์สิทธิของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
รัฐบาลด้านความโปร่งใสในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 1 อาคาร 1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2299 3900 และ
www.dgr.go.th

ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

Image: