เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล พร้อมด้วย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักความคุมกิจการน้ำบาดาล และ
ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล 27 แอ่งน้ำบาดาล” ณ ห้อง board room 5
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำ
รุ่นที่ 4 (water leadership program 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและเทคนิคการบริหาร
จัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป ได้นำ
ความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน

ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

Image: